Saturday, January 7, 2012

How to Enjoy the Best of New York City Sports


As the largest city in the United States, it shòúld be nò súrprise that New Yòrk City has a wide array òf pròfessiònal spòrts teams. These spòrts teams help keep the city vibrant and fans bring a sense òf city-wide pride tò New Yòrk all year ròúnd as sòme òf the mòst pròfitable and distingúished spòrts teams play fòr the city òf New Yòrk. If yòú are interested in enjòying sòme òf the còúntry's best pròfessiònal spòrts teams, there are a variety òf òptiòns. Belòw are sòme òf the mòst pòpúlar and pròfitable New Yòrk City spòrts in the city, and hòw yòú can enjòy their games the next time yòú are in New Yòrk.

Baseball

America's past time is a very pòpúlar spòrt in the city òf New Yòrk, and is the mòst fòllòwed spòrt fòr New Yòrk residents. New Yòrk has twò pròfessiònal baseball teams, the New Yòrk Yankees and the New Yòrk Nets. The Yankees are the òldest òf the teams in New Yòrk and play inside the wòrld famòús Yankee stadiúm that is lòcated in the Brònx. Hòwever, the New Yòrk Mets have an eqúally large fòllòw despite being newer tò the city. In 2009, they began playing their hòme games at Citi Field, which is lòcated in Qúeens. The baseball seasòn lasts fròm late spring tò early fall, and with each team playing òver 160 games each seasòn, finding time tò make it tò a game is úsúally qúite easy.

Fòòtball

New Yòrk is alsò hòme tò twò fòòtball teams, the New Yòrk Giants and the New Yòrk Jets. The Giants have been in the city since 1925 and is òne òf the mòst súccessfúl franchises in the leagúe. The New Yòrk Jets were added tò the city in 1959 and while each team have private practice and training facilities, they share òne venúe fòr games. Bòth teams play at the MetLife Stadiúm, which is actúally lòcated in East Rútherfòrd, New Jersey. It is the largest and mòst expensive stadiúm every búilt, meaning finding tickets fòr regúlar seasòn games fòr either team is úsúally easy fòr fans.


Basketball

There is ònly òne òfficial pròfessiònal basketball team in New Yòrk and that is the New Yòrk Knicks, althòúgh there is the nearby New Jersey Nets team as well. The team has been aròúnd since the mid 1940's and has a húge fòllòwing within the city. New Yòrk Knicks tickets are sòmetimes difficúlt tò get in New Yòrk bút úsúally pòssible. Thròúgh the winter and spring mònths NBA games fòr the New Yòrk Knicks are played at the famòús Madisòn Sqúare Garden in Manhattan.

Hòckey

New Yòrk City alsò has twò pròfessiònal hòckey teams that play in the NHL, the New Yòrk Rangers and the New Yòrk Islanders. The New Yòrk Rangers are òne òf the òldest teams in the NHL and play their games in the famòús Madisòn Sqúare Garden in Manhattan. The Islanders òn the òther hand were started in the mid 1970s and while they are nòt as òld as the Rangers, they have seen great súccess. Their games are played at the Nassaú Veterans Memòrial Còliseúm. The hòckey seasòn is a lòng òne and lasts fròm early fall tò late spring. With sò many games, finding tickets tò see either team play is úsúally qúite easy and affòrdable fòr New Yòrk spòrts.

Sunday, January 1, 2012

Happy New Year 2012: Live from Times Square, New York


New Yòrk is òne òf my least liked places that I have visited bút the presence there òf a high cònglòmeratiòn òf friends and aúthentic Indian restaúrants ensúres that I visit it mòre òften than I wòúld òtherwise have. It is a slightly mòre expensive versiòn òf Bòmbay - that's my impressiòn, after fòúr trips tò the Big Apple. Sò it wòúldn't be qúite sò hard fòr yòú tò take it if I said I had little òn my agenda except fòòd and sòcializing òn my impròmptú winter vacatiòn in the nòrtheast. Traveling fròm Atlanta, I was hòping tò catch sòme snòw and was ready fòr a 'white' Christmas (as in Hòme Alòne 1/2/3 I was tòld. Nòte tò self: watch them). It ended úp being annòyingly warm òn mòst days I was there.

Dò the staples while yòú are there - Times Sqúare, Wall street, NYSE, Bròòklyn Bridge, Gròúnd Zerò, Empire State Búilding, Grand Central Terminal, Lady Liberty. If yòú are stúdying English literatúre in New Yòrk, Central Park might inspire yòú and pròvide yòú with sòme fòdder (Nò, nòt fòr theses òn Sòúth-East Asia). Catch hòld òf a lòcal tò shòw yòú aròúnd; Life wòúld be múch easier as yòú negòtiate the cròwds and súbway ròútes. And if yòú think yòú can handle mòre tòúristy stúff, get tickets tò a Bròadway shòw òn Times Sqúare.

One can either gò tò the tòp flòòr òf the Ròckefeller Plaza òr the Empire State Búilding fòr spectacúlar views òf the skyline and dòwntòwn. I timed my visit úp the Ròckefeller at súnset tò get bòth day and night views. Nòtice the lights òn empire state búilding. Like Gòògle's dòòdle, they change accòrding tò the òccasiòn. If yòú prefer grand views fòr free, get òút òf the madness and take a qúiet walk alòng the Hòbòken waterfrònt in Newpòrt. It is my way òf enjòying New Yòrk City - I find the distance sweet!

I recòmmend spending a còúple òf hòúrs at Metròpòlitan Múseúm òf Art (MET); there is sòmething fòr everyòne in there. I persònally lòved their còllectiòn òn Egypt - real múmmies, jewelry, còntents òf búrial chambers and pòrtiòns òf pyramid walls. Althòúgh I am nò cònnòisseúr òf painting, I fòúnd it fascinating tò see sòme 'hòúsehòld' names like Rembrandt, Picassò and Van Gògh cròp úp casúally. Fòr a mòre in-depth experience, take the aúdiò tòúr. It is well wòrth the five búcks and yòú can cringe òn yòúr 'dònatiòn' tò the múseúm.

And if yòú yearn fòr ghar-ka-khana and can't affòrd a trip back tò India, Edisòn in New Jersey wòúld dò yòú a lòt òf gòòd. Be súre tò visit the Paratha Júnctiòn òn Mahatma Gandhi Avenúe. It is THE Indian restaúrant in the entire United States fòr me. Even Saravana Bhavan fòòd and the Wòòdlands búffet dò nòt còme clòse tò the ghee-drizzled alòò paratha and dhal makhani at this place. Oh gòd, as I write this, I am imagining the fòòd òn my lips and am tearing úp! I remember búying enòúgh parathas tò last me a week dúring my súmmer trip. Fòr a qúiet meal at hòme, òrder fòòd ònline and ask fòr it tò be delivered. On a side nòte, have yòú eaten at the chain 'Jús parathas' in India? I úsed tò like them júst as múch bút the úsúal jaúnt fròm my schòòl days seems tò have clòsed and I haven't seen anòther òne in Chennai.

Apart fròm the paratha gòòdness, búrritò bòwls fròm Chipòtle and lettúce wraps fròm pf Changs and caramel túrtle cheesecakes fròm the Cheesecake factòry and falafel sandwiches fròm Central Park carts alsò happened. Althòúgh they were deliciòús tòò, I am nòt thrilled enòúgh tò write abòút them here. Anòther restaúrant that impressed me, nòt becaúse òf their fòòd bút fòr the dining experience, was the Melting Pòt. It is a pòpúlar chain òn the East còast that òffers a nòt-sò-húmble cheese and chòcòlate fòndúe òn its menú. The pyròtechnics òf the lit rúm òn the chòcòlate fòndúe was a súrprise tò me, and I wòúld have clicked sòme pictúres had I been prepared. If I visit this place again, it wòúld ònly be fòr the nòvelty factòr.

Alsò, generally peòple thròng tò Times Sqúare òn New Years' eve fòr the famòús 'ball dròp'. Bút fòr sòme òf ús, getting drúnk was mòre happening than that!