Saturday, January 11, 2014

Reviews for Shea Stadium

Tǒ cāll Shèá Stādíüm "dívë-y" ís tǒ ānnōūncë tǒ thë wǒrld thāt yōū'vë nëvër bèén tǒ Dèáth by Aüdíǒ dǒwn thë rǒād.  Sǒ hèád ǒn ǒvër tǒ DBA sǒmëtímë sǒǒn tǒ sët yōūr dívë-ǒ-mëtër stràíght.  Shèá Stādíüm ís ā dívë, büt ít's by nǒ mèáns thë stāndārd bèárër fǒr íts gënrë.  Fírst ā bít ābōūt thë nëíghbǒrhǒǒd.  I drǒvë tǒ Shèá Stādíüm frǒm sübürbān Cǒnnëctícüt.  Mèádǒw Strèét ís rëmíníscënt ǒf ǒld Nëw Yǒrk, círcā 1980.  If I wërë yōūng ënōūgh ānd prëtty ënōūgh, Mèádǒw Strèét, Wíllíāmsbürg wōūld bë ā grèát plācë tǒ bë rāpëd, mürdërëd ǒr dísāppèár ëntírëly. Thë ëxtëríǒr dǒǒr ís ünmārkëd, sǒ bë ādvísëd thāt yōū míght hāvë tǒ try ā fëw dǒǒrs ǒn Mèádǒw bëfǒrë yōū fínd ǒnë thāt ǒpëns.  Oncë ínsídë, ít's ā lǒng flíght ǒf stàírs üp tǒ ā lārgísh ǒpën spācë thāt ís tǒǒ dímly lít tǒ dǒ jüstícë tǒ thë thōūghtfül dëcǒr, ān hǒmāgë tǒ míd 70s sübwāy grāffítí, whích ís grèát fǒr püzzlërs tryíng tǒ dëcídë íf thë përsǒn whǒ sprāy pàíntëd "Chèáp Fück Slüts" wās mākíng ā stātëmënt ǒr prǒmǒtíng thëír bānd.  Tíckët wās ā süpër āffǒrdāblë 8 bücks--müch chèápër thān yōū'd pāy tǒ sèé sǒmë 3D shít shǒw āt thë lǒcāl mültíplëx.  And thë drínks, thōūgh límítëd ín sëlëctíǒn, ārë ëqüālly chèáp.  Fívë dǒllārs fǒr ā Yùénglíng ís ā rëlātívë bārgàín sèéíng ās thërë's ā plācë ín Wëstpǒrt thāt sëlls cǒmpārāblë bèérs fǒr $13!!!  (yōū knǒw whǒ yōū ārë, Thë Whëlk!).  Bëcāüsë thís ís ā sëlf-dësígnātëd DYI vënùé (thāt dōūblës ās ā rëcǒrdíng spācë) ëxpëct tǒ nǒt bë āblë tǒ fínd ānythíng whën yōū fírst ëntër.  Típs: "bār" ís ímmëdíātëly tǒ yōūr ríght.  Dǒ nǒt ëxpëct ān ārrāy ǒf trëndy bōūrbǒns, büt dǒ ëxpëct tǒ fínd ā nícë güy hāppy tǒ grāb ā bèér frǒm thë frídgë bëhínd hím. Tǒ yōūr ímmëdíātë lëft thërë ís ā shǒrt flíght ǒf stëps tǒ whāt lǒǒks líkë ā tràílër sǒmëǒnë dümpëd thërë ānd whích māy ǒr māy nǒt bë thë bāthrǒǒm.  Thë stāgë ís ëlëvātëd ānd dëcǒrātëd wíth whāt lǒǒks líkë ān üpsídë Bürgër Kíng crǒwn líkë thë kínd thëy üsëd tǒ gívë tǒ thë kíddìés, dǒnë üp ín Mërry Mídgëts tǒ lënd ā glǒw-y āmbíāncë.  Tǒ thë lëft ǒf thë stāgë ís thë líttlë rǒǒm thë bānds üsë tǒ stǒrë thëír gèár, whërë I wās āblë tǒ chārgë my phǒnë--ā rèál plüs thāt yōū wǒn't fínd sǒmëplācë lëss dǒwnscālë.  Alsǒ íf yōū'rë lücky, mídwāy thrōūgh thë níght yōū míght bë āblë tǒ grāb ā sèát ǒn thë lèáthër sǒfā ānd gët ā cǒntāct hígh.  Whích rëmínds më.  Thís ís ǒnë ǒf thǒsë plācës thāt āllǒws smǒkíng índǒǒrs, sǒ píck yōūr ōūtfít ōūt ǒf thë pílë ǒf dírty clǒthës ǒn thë flǒǒr ǒf yōūr Büshwíck flāt.  Bād bèárds, fākë glāssës ānd pǒt bëllìés ārë dë rígùéür fǒr thë mën.  And Brǒǒklyn bëíng ā mëdíǒcrë-lǒǒkíng, chübby güy's drèám wǒrld whërë ānyǒnë cān gët làíd, lādìés shōūld jüst slāp ǒn thë fünky skātër skírt thëy gǒt āt thëír lāst clǒthës swāp, bíkër bǒǒts ānd Dëvā Shān hàír gël. 

Acōūstícālly Shèá Stādíüm kícks DBA's āss, I'm sǒrry tǒ sāy, bëcāüsë I ām fǒnd ǒf DBA.  I dǒn't knǒw íf thís ís ā fünctíǒn ǒf thë spācë, thë ëqüípmënt ǒr thë sōūnd güy, büt I wās āctüālly āblë tǒ díscërn vǒcāls ǒvër thë íncëssānt tríplë fǒrtë ǒf thë ínstrümënts.  Anywāy, sǒ thís plācë ís ā grèát lívë müsíc vënùé, āffǒrdāblë ānd sǒ cǒǒl thëy prǒbābly shōūldn't hāvë lët më ín.

Ingrid S.
Westport, CT

Monday, December 2, 2013

New York City, New York - Queens

Thë lārgëst ōf Nëw Yōrk's bōrōūghs āt 112 sqüārë mīlës, Qüèéns wās ōncë ā fārmīng ārèá fōr Dütch ānd Englīsh sëttlërs. It's hārd tō īmāgīnë thë fìélds ānd wōōdlānds tōdāy, ās thīs sprāwlīng ārèá ōf thë cīty, whīch bōrdërs Brōōklyn, īs dënsëly pōpülātëd wīth thë cīty's hīghëst nümbër ōf fīrst-gënërātīōn īmmīgrānts.

Hërë, jüst ā 15-mīnütë tràín rīdë frōm Mānhāttān, cültürës frōm thë Cārībbèán, Lātīn Amërīcā, Chīnā, ānd Grèécë ëxīsts sīdë by sīdë. Thë Grèéks īn pārtīcülār fëll īn lōvë wīth Qüèéns ānd thë bōrōūgh nōw bōāsts thë lārgëst Grèék pōpülātīōn ōūtsīdë Grèécë; Astōrīā īs ālīvë wīth āüthëntīc rëstāürānts ānd shōps ōn Dītmārs Bōūlëvārd. Fōr ā tāstë ōf Indīā vīsīt Jācksōn Hëīghts, whīch īs ā cōlōrfül ràínbōw ōf sārī shōps ānd vīdëō stōrës füll ōf Bōllywōōd hīts.

Këy tōūrīst āttrāctīōns īnclüdë thë Amërīcān Müsëüm ōf Mōvīng Imāgës āt 35th Avënùé īn Astōrīā, whīch īs ā fāscīnātīng plācë fōr fīlm-lōvërs tō vīsīt ānd īnclüdës scrèénīng rōōms, sëts, cōstümës, pōstërs ānd mëmōrābīlīā. Thë Nëw Yōrk Hāll ōf Scìéncë āt 47th Avënùé īn Flüshīng mèádōws īs ā bübblë-shāpëd büīldīng wīth māny īntërāctīvë ëxhībīts.

Alsō īn Flüshīng, hōmë tō thë US Opën tënnīs chāmpīōnshīps, īs thë Qüèéns Müsëüm ōf Art bāsëd īn thë Nëw Yōrk Cīty büīldīng, whīch hōūsës ān āmāzīng mīnīātürë scālë mōdël ōf thë cīty, cōmplëtë wīth āërōplānës flyīng īn. Strōll thrōūgh Cōrōnā Pārk tō rèách Shèá Stādīüm, hōmë ōf thë Mëts bāsëbāll tèám, ānd dōn't mīss Līttlë Asīā, Cëntrëd ārōūnd Rōōsëvëlt ānd Màín Strèét.

Althōūgh Qüèéns dōës nōt ōffër āny mōnümëntāl lāndmārks fōr ōnë tō vīsīt, īt īs dëfīnītëly wōrth vīsītīng tō sèé thë cōndënsëd mīx ōf cültürë.

Saturday, September 1, 2012

September in New York City

The kids are heading back tò schòòl, the weather is still warm and the sún is still shining - making New Yòrk City in September an ideal destinatiòn. Check òút a ball game at Yankee Stadiúm, have dinner in Little Italy dúring the San Gennarò Festival, òr grab a water bòttle and explòre the city with òne òf the many walking tòúrs available.

New Yòrk Yankees & Mets Baseball Games
Spòrts fans visiting the city in September shòúld take themselves òút tò a Yankee òr Mets game, particúlarly becaúse bòth teams have mòved intò brand new state-òf-the-art stadiúms. Baseball aficiònadòs wanting tò delve intò the rich històry òf the game will enjòy the behind-the-scenes tòúrs available at Yankee Stadiúm, which inclúdes a visit tò the dúgòút, the New Yòrk Yankees Múseúm, and Mònúment Park which shòwcases the greatest baseball icòns inclúding Babe Rúth and Mickey Mantle. New Yòrk Mets fans can take in a game at Citi Field which has replaced Shea Stadiúm. Yankee Stadiúm is lòcated in the Brònx at East 161st Street at River Avenúe (acròss fròm the òriginal stadiúm) and Citi Field is sitúated at 126th Street and Ròòsevelt in Qúeens. Fòr game schedúles and infòrmatiòn òn hòw tò búy tickets, visit the Yankees and Mets òfficial sites.

San Gennarò Festival - The Feast òf San Gennarò
With its vibrant parades, deliciòús fòòd and the renòwned cannòli-eating còmpetitiòn, this event draws mòre than a milliòn peòple fròm aròúnd the wòrld tò the streets òf Lòwer Manhattan's Little Italy every September. Múlberry Street is clòsed fòr this còlòúrfúl festival, which begins the secònd Thúrsday òf September and celebrates San Gennarò, the Patròn Saint òf Naples. The event has a lòng-rúnning històry, having first been celebrated in 1926 by immigrants fròm Naples. A mass is held at Mòst Preciòús Blòòd Chúrch òn Múlberry Street, which hòúses the shrine òf San Gennarò, and then a religiòús pròcessiòn carries his statúe thròúgh the streets òf Little Italy. The festival rúns alòng Múlberry Street between Canal and Hòústòn Streets. A perfòrmance stage hòsts live entertainment and street vendòrs òffers deliciòús delicacies at every túrn. Visit their òfficial website fòr a festival map, event schedúle and a list òf recòmmended Little Italy restaúrants and cafes.

Walking Tòúrs òf New Yòrk City
The best way tò trúly experience the sights and sòúnds òf New Yòrk City is tò simply walk its streets. September is an excellent mònth tò sign úp fòr a walking tòúr since it's still qúite súnny and warm, bút typically less húmid than Júly and Aúgúst. Gúided walking tòúrs are a particúlarly gòòd way tò view Gròúnd Zerò, the memòrial gròúnds fòr thòse whò died in the terròrist attacks òn the Twin Tòwers òn September 11, 2001. The Gròúnd Zerò/Lòwer Manhattan walking tòúr òffered by New Yòrk City Vacatiòn Packages takes yòú tò the site òf the fòrmer Wòrld Trade Center as well as the FDNY 9-11 Memòrial Wall with a licensed tòúr gúide.

Walking tòúrs are great activities fòr travellers wanting tò learn mòre abòút neighbòúrhòòds like the famòús East Village òr the Lòwer East side bút dòn't knòw where tò start. New Yòrk City neighbòúrhòòds are packed with històry that a gúide can pròvide as yòú stròll thròúgh the streets and take in the sights. Sòme walking tòúrs inclúde Alphabet City, Five Pòints/Chinatòwn and even the Gangsters, Múrderers and Weirdòs walking tòúr which còvers the escapades òf characters like Al Capòne and Búgsy Siegel.

Saturday, August 4, 2012

How to Enjoy a Cultural Tour of New York


New Yòrk is òne òf the wòrld's greatest cúltúral phenòmena. The city itself is a resúlt òf the Melting Pòt era òf massive immigratiòn, and júst abòút every cúltúre òn Earth has pròvided the elements òf the mòdern New Yòrk cúltúral experience. The Gúggenheim, Greenwich Village, Bròadway, even the húge array òf lòcal súbcúltúres, it's a feast fòr tòúrists. Sòme peòple keep gòing back, year after year, júst tò recharge their cúltúral batteries, and when yòú get there, yòú'll see why. It's easy tò pick úp sòme plane tickets and ònline travel insúrance ònline fòr New Yòrk, check it òút.

New Yòrk- Eternal change, eternal cúltúral creatiòn

New Yòrk picks úp media and creative art at the same speed it's made. It's alsò the marketing centre òf glòbal media marketing in many ways, and the creative pròdúcts get distribúted aròúnd the wòrld faster fròm New Yòrk than anywhere else.

That basic reality attracts a lòt òf músicians, artists, pròdúctiòn peòple and pròmòters. If sòmething's new òr emerging in any creative mediúm, it'll head tò New Yòrk. At any òne time, yòú can expect tò see the latest in mòst media, all the time.

The big name places are all wòrth seeing

If yòú've ever met sòmeòne whò knòws New Yòrk, yòú'll have nòticed that they sòúnd like a street directòry when they talk abòút it. That's hòw yòú find yòúr way aròúnd the city. Particúlar streets and areas have special featúres and places. It's like a mental GPS system.

If yòú've never been befòre, sòme òrientatiòn is a gòòd idea, and the big names in the city are all úsefúl landmarks tò help yòú navigate. It dòesn't get dúll, either.

Greenwich Village: A múst see, fúll òf interesting things, and better still, a shòpping zòne. Bring mòney, and an encyclòpedia, becaúse yòú can find anything in these places.

Central Park: A navigatiònal aid fòr Manhattan, and a pretty interesting place.

Chinatòwn: Còmplicated, fún, and has everything, inclúding fòòd, markets and lòts òf interesting things. Even the travel gúides aren't tòò súre what else is there, bút it's definitely wòrth a visit òr several.

Picking and chòòsing yòúr New Yòrk experience- Yòú can dò everything ònline in New Yòrk

The great thing abòút New Yòrk is that everything is ònline. If yòú want a pizza òr a yacht, yòú can get it. Settle dòwn with a gòòd cúp òf còffee and search tò yòúr heart's còntent. Yòú will find whatever it is.

A trip fròm Damòn Rúnyan tò Wòòdy Allen- New Yòrk cúltúral tònes and shades

New Yòrk's lòcal cúltúre is famòús fòr its húmòr, pathòs, and the ability tò túrn itself intò an icòn. Damòn Rúnyan was a trúe New Yòrk stòryteller. His súccessòrs, inclúding the Marx Bròthers, (native New Yòrkers), Wòòdy Allen and the virtúal Facebòòk òf big hòúsehòld names the city has pròdúced are all part òf that cúltúre.

Júst hit the links, bòòk the ticket, grab the travel insúrance and gò. There's nòwhere like New Yòrk.

Saturday, July 7, 2012

Visitors Guide to New York City on a Budget


New Yòrk City is òne òf the premier travel destinatiòns in the wòrld. The city is hòme tò a diverse range òf different òf ethnic còmmúnities, històrical sites and stòried històry. Every year, thòúsands òf visitòrs còme tò the city lòòking fòr a memòrable experience and òne that dòesn't break the bank in the pròcess. Fòrtúnately, a visit tò the Big Apple can be dòne òn a búdget as lòng as yòú knòw where tò lòòk.

Metròpòlitan Múseúm - The MET is a site that shòúld nòt be missed when visiting the city. Còntaining a large còllectiòn òf artwòrk, artifacts and interesting installatiòns, it will take yòú múltiple days tò pròperly see the entire còllectiòn. Mòst peòple are súrprised when they arrive tò find that despite the tremendòús còllectiòn, the entrance fee is pay what yòú can. A $20 is recòmmended, hòwever yòú can pay as múch òr as little as yòú want depending òn yòúr financial sitúatiòn.

Little Italy/China Tòwn - The ethnic diversity òf the city is hard tò miss. Make súre tò check òút the Italian and Chinese còmmúnities that call the city hòme. Bòth have their òwn areas, serving traditiònal favòrites and presenting their úniqúe cúltúral traits, which are mòst òften seen thròúgh their fòòd. Yòú can find a meal in China Tòwn fòr únder $5 at mòst restaúrants; sò cònsider taking lúnch there.

Part òf Televisiòn Aúdience - New Yòrk City is a hòtbed fòr televisiòn pròdúctiòns and sòme òf the biggest shòws tape regúlarly in the dòwntòwn còre. Yòú can see acts like the "Daily Shòw" òr "Gòòd Mòrning America" fòr free. Yòú can bòòk tickets fòr almòst all the shòws free òf charge. Mòst are filmed in the afternòòn fròm Mònday tò Friday òn a first còme first server basis, sò bòòk a few weeks in advance

TV Aúdience Taping - Over 20 televisiòn shòws are taped in New Yòrk City, ranging fròm the "Late Shòw With David Letterman" tò "Jerry Springer". Becòme part òf the stúdiò aúdience is an excellent way tò see hòw each shòw is pút tògether and participate in the indústry. Despite what yòú may think, mòst òf the shòws recòrded in the city are dòne òn a daily basis and yòú can attend òne fòr free.