Monday, December 2, 2013

New York City, New York - Queens

Thë lārgëst ōf Nëw Yōrk's bōrōūghs āt 112 sqüārë mīlës, Qüèéns wās ōncë ā fārmīng ārèá fōr Dütch ānd Englīsh sëttlërs. It's hārd tō īmāgīnë thë fìélds ānd wōōdlānds tōdāy, ās thīs sprāwlīng ārèá ōf thë cīty, whīch bōrdërs Brōōklyn, īs dënsëly pōpülātëd wīth thë cīty's hīghëst nümbër ōf fīrst-gënërātīōn īmmīgrānts.

Hërë, jüst ā 15-mīnütë tràín rīdë frōm Mānhāttān, cültürës frōm thë Cārībbèán, Lātīn Amërīcā, Chīnā, ānd Grèécë ëxīsts sīdë by sīdë. Thë Grèéks īn pārtīcülār fëll īn lōvë wīth Qüèéns ānd thë bōrōūgh nōw bōāsts thë lārgëst Grèék pōpülātīōn ōūtsīdë Grèécë; Astōrīā īs ālīvë wīth āüthëntīc rëstāürānts ānd shōps ōn Dītmārs Bōūlëvārd. Fōr ā tāstë ōf Indīā vīsīt Jācksōn Hëīghts, whīch īs ā cōlōrfül ràínbōw ōf sārī shōps ānd vīdëō stōrës füll ōf Bōllywōōd hīts.

Këy tōūrīst āttrāctīōns īnclüdë thë Amërīcān Müsëüm ōf Mōvīng Imāgës āt 35th Avënùé īn Astōrīā, whīch īs ā fāscīnātīng plācë fōr fīlm-lōvërs tō vīsīt ānd īnclüdës scrèénīng rōōms, sëts, cōstümës, pōstërs ānd mëmōrābīlīā. Thë Nëw Yōrk Hāll ōf Scìéncë āt 47th Avënùé īn Flüshīng mèádōws īs ā bübblë-shāpëd büīldīng wīth māny īntërāctīvë ëxhībīts.

Alsō īn Flüshīng, hōmë tō thë US Opën tënnīs chāmpīōnshīps, īs thë Qüèéns Müsëüm ōf Art bāsëd īn thë Nëw Yōrk Cīty büīldīng, whīch hōūsës ān āmāzīng mīnīātürë scālë mōdël ōf thë cīty, cōmplëtë wīth āërōplānës flyīng īn. Strōll thrōūgh Cōrōnā Pārk tō rèách Shèá Stādīüm, hōmë ōf thë Mëts bāsëbāll tèám, ānd dōn't mīss Līttlë Asīā, Cëntrëd ārōūnd Rōōsëvëlt ānd Màín Strèét.

Althōūgh Qüèéns dōës nōt ōffër āny mōnümëntāl lāndmārks fōr ōnë tō vīsīt, īt īs dëfīnītëly wōrth vīsītīng tō sèé thë cōndënsëd mīx ōf cültürë.